Seest Mølleå Dyreliv og Biologisk Vandløbskvalitet ved Vranderup

 Tags:

Udgivet den 16/09/2012

Biologen Henrik Rosendahl Kristiansen er på feltarbejde sammen med Den Internationale Klasse på grundforløbet af uddannelsen som dyrepasser på HANSENBERG Organia, Varnderup udenfor Kolding.

Dyrelivet undersøges på fem stationer, hvor vandløbets smådyr (insekter og krebsdyr m.m.) indfanges med ketscher på forskellige typer af substrat dvs. sten, grus, trærødder, sediment, dynd, planter osv.

Smådyrene samt fisk og lampretter artsbestemmes med henblik på at bedømme den biologiske vandløbskvalitet. Der anvendes en forholdsvis enkel metode som kaldes Makroindex (S.E. Abrahamsen, 1977), hvor smådyrene (invertebraterne) inddeles i 20 grupper, hvoraf nogle er rentvandskrævende (fx. slørvinger og døgnfluer) og andre er forureningstolerante (fx. røde dansemyggelarver og rottehaler).

De biologiske undersøgelser af artsdiversiteten suppleres med simple fysiske observationer (fx. bundforhold og vandtemperatur) og kemiske målinger af uorganisk kvælstof (nitrat og ammonium) og uorganisk fosfat.

Øvelsen ved Seest Mølleå er et læringselement i projektorienteret, helhedsorienteret undervisning med fokus på praktiske kompetencer i virkeligheden fremfor teoretiske i klasselokalet. Af øvrige pædagogiske overvejelser arbejdes med det induktive princip, hvor elever lærer af deres erfaringer koblet med en høj grad af elevstyring dog således at læreren tilrettelægger de overordnede rammer.